عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

واحدهای اراضی خاکهای محدوده مورد مطالعه

واحد اراضی  1.1

متشکل از کوههای بسیار مرتفع با قلل تیز و کشیده و متشکل از سنگهای آهکی دولومیت، شیل و ماسه سنگ با شیب ۵٠ تا ١٠٠ درصد که در ارتفاع بین ٢٠٠٠ الی 4000 متر از سطح دریا قرار دارند اکثراً  بدون پوشش خاکی و یا دارای خاکهای کم عمق همراه با برون زدگی سنگهای بسیار زیاد می باشد از عوامل محدود کننده اراضی فوق شیب بسیار تند و عدم پوشش خاکی همراه با فرسایش بسیار زیاد می باشد که جهت بهرهبرداری از استعداد فوق، بعد از انجام عملیات آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش و کنترل چرا میتواند برای چرای دام در قسمتهای محدود از استعداد متوسط برخوردار باشد.

واحد اراضی 1.3

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کوههای جنگلی کم ارتفاع از سلسله جبال البرز با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ و شیل آهکی بعضاً توف و سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب بین ٢۵ تا ۶٠ درصد و در ارتفاع ٨٠٠ متر از سطح دریا قرار گرفته و از خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین شکل گرفته بعد از عملیات عمرانی، نظیر جلوگیری از فرسایش و قطع بیرویه جنگل و کنترل چرا از استعداد زیادی برای جنگل و چرای کنترل شده دام برخوردار خواهد گردید.

 

 

واحد اراضی 1.5

کوههای جنگلی مرتفع در سلسله جبال البرز، با قلل تیز، متشکل از سنگهای آهکی و شیل و توف سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب ۵٠ تا بیش از ١٠٠ درصد و در ارتفاع ٣٠٠ تا ٢۵٠٠ متر از سطح دریا قرار دارد که از خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق یکنواخت با بافت سنگین تشکیل شده می باشد. از عوامل محدود کننده این واحد، شیب بسیار تند و آبروی کم که بعد از عملیات جلوگیری از قطع بیرویه درختان و جلوگیری از چرای بیرویه از استعداد زیادی برای بهرهبرداری از جنگل صنعتی و چراگاه مناسب دام در بعضی از مناطق برخوردار خواهد بود.

واحد اراضی 1.7

کوه های مرتفع با قلل مدور متشکل از توف ها و خاکسترها و گدازه های اسیدی آتشفشانی و یا سنگ های دگرگونی با شیب 50 تا 100 درصد و ارتفاع 2000 تا 2300 متر از سطح دریا. خاک این منطقه بسیار کم عمق تا نیمه عمق سنگلاشی با بیرون زدگی های سنگی زیاد.

واحد اراضی 4.1

دشت­های دامنه ای با شیب ملایم و کمی پستی و بلندی (با خاک نیمه عمیق تا عمیق) بر روی تشکیلات شست و گرانیت و گنیس با شیب 2 تا 5 درصد. و خاک های اسیدی نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین همراه با لکه های اکسید آهن .

واحد اراضی4.2

قسمت های پایین دشت های دامنه ای نسبتاً مسطح با شیب 5/0 تا 1 درصد با خاک های اسیدی عمیق با بافت بسیار سنگین همراه با منقوطه های رنگی .

واحد اراضی 7.2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه