مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

خاک­های تپه ماهوری و کوهستانی

منشاء خاک­های کوهپایه­ای و کوهستانی عموماً سنگ­های آهکی و رسوبی خروجی هستند. این  خاک­ها به تناسب شرایط اقلیمی و ارتفاعی خصوصیات متفاوتی دارند. گروهی از آنها که از سنگ  مادر آهک دار به وجود آمده­اند، در ناحیه خاک­های قهوه­ای جنگلی و رنزینا واقع شده اند و گروه دیگری که از سنگ و ماسه سنگ منشاء گرفته اند، در ناحیه پودزولیک و سرانجام دسته­ای که منشاء سنگ های خروجی دارند در خاک های قهوه­ای جنگلی و پودزولیک قرار دارند.

منشاء این خاک ها مستقیماً با سنگ مادر زیرین خود مربوط می باشد. تضد شدید شرایط آب و­هوای در شب و روز و زمستان و تابستان و عریان بودن سنگ ها پیش روی عوامل بیرونی و عناصر اقلیمی موجب تخریب سریع آنها شده و به تشکیل خاک کمک می کند. از عمده­ترین خاک­های این گروه در منطقه مورد مطالعه می توان به خاک های لیتوسل در ناحیه خاک­های برون جنگلی و رنزینا  که از سنگ آهک، سنگ جوش و سنگ رس تا شیست و گنیس و سنگ­های آتشفشانی به وجودآمده­اند، خاک­های لیتوسل خروجی در ناحیه قهوه­ای و سیزوم و خاک های لیتوسل آهکی در ناحیه خاک های براون و چست نات تصریح نمود.

 

4-2-3-2 رژیم رطوبتی خاک ها

رژیم رطوبتی خاک در تشکیل و تحویل خاک تأثیر مهمی را اعمال می کند. بطور کلی آب موجود در خاک در یکی از سه حالت ذیل خواهد بود :

الف: مرطوب تا حالت اشباع

ب: نیروی ثقل بیش از نیروی جاذبه آب توسط خاک بوده و در این حالت آب به طبقات پایین منتقل      می گردد.

ج: نیروی مکش بین آب و ذرات خاک بیش از نیروی ثقل می باشد که این امر باعث جذب آب توسط خاک      می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از رژیم رطوبتی خاک که در این مبحث مطرح گردیده، وجود یا عدم وجود آب زیرزمینی یا آبی می باشد که با فشار کمتر از 15 اتمسفر و یا بیشتر از آن باشد باعث متوقف شدن یا انهدام اکثر گیاهان می گردد

که در این حالت خاک را اصطلاحاً خشک و در حالتی که فشار بین صفر و 15اتمسفر باشد خاک را مرطوب می نامند.

رژیم رطوبتی خاک، براساس وجود یا عدم وجود آب زیرزمینی، قدرت نگهداری آب توسط خاک مرطوب یا خشک بودن مقطع رطوبتی و گاهی با در نظر داشتن میانگین درجه حرارت سالیانه، رژیم رطوبتی خاک به انواع پوستیک، زریک، آریدیک، آکویک و یودیک تقسیم می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد