مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئومورفولوژی

4-9-1 مقدمه

ژئومورفولوژی علم مطالعه و مطالعه اشکال ناهمواریهای زمین”مخصوصا” مطالعه ماهیت تعریف شده‌می باشد،  این واژه از زبان یونانی گرفته شده‌ و از سه جزء (ژئو= زمین،  مورف= شکل و لوژی= شناسی) ترکیب یافته‌می باشد. پس پیکرشناسی زمین درمورد مطالعه ناهمواری خشکی‌ها و کف دریاها و اقیانوس‌ها صحبت می کند. این دانش به ماهیت،  منشاء و تحول اشکال زمین،  فرایندهای تشکیل و ترکیب مواد سازنده اشکال زمین مربوط می گردد و هدف نهایی ژئومورفولوژی بهبود محیط،  ایجاد ترقی و رفاه عمومی و توسعه پایدار می‌باشد. و ژئومورفولوژی مانند سایر علوم طبیعی ارتباط نزدیکی با علوم: زمین شناسی، هیدرولوژی، آب و هوا‌شناسی، خاک‌شناسی و گیاه‌شناسی دارد. تمام این رشته‌ها مستقیماً به مطالعه محیط زیست در معنای وسیع کلمه مربوط می شوند. در این مطالعه برای درک بهتر موضوع نقشه ژئومورفولوژی ترسیم شده تا حرکات دامنه ای منطقه مورد مطالعه قرار گزفته گردد.

خط القعر(تالوگ)

جریان های رودخانه ای در ماسوله رودخان  به مرور زمان دامنه کوهها را سایش داده و به تدریج دره هایی را در این دامنه ایجاد کرده که در آغاز این هرز آبها در هر جهت حرکت کند و لی به مروز زمان پس از وقوع بارندگی در دامنه ها شیار هایی ایجاد شده و آبراهه ها در یک مسیر مشخص جریان پیدا کرده. و پست ترین نقاط نقشه را تشکیل داده اند. در آنها آب جریان داشته می باشد در منطقه مورد مطالعه جریان آب در این خط القعر ها  چه به صورت فصلی و چه به صورت همیشگی دیده میشود و منطقه ماسوله رودخان دارای جریانات همیشگی گیلوند رود و رودخانه زنگرود و باسکمل چال می باشد

خط الراس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دو خط القعر  مجاور هم به وسیله یک برجستگی از یکدیگر جدا می شوند این برجستگی ها را میاناب یا اینترفلو می گویندو راس میاناب هاشبیه نوار خطی مستقیم یا دارای پیچ و خم می باشد. خط الراس ها در تمام سطح حوضه پراکنده اند و خط تقسیم آب می باشندعکس 4-4 نمایی از خط الراس و خط القعر در ماسوله رودخان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه