عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلیم

اقلیم حوضه ماسوله رودخان به گونه عمده از چهار عامل تاثیر گذار مهم شامل عرض جغرافیایی، ارتفاع،  منابع آبی و توده هواهای تاثیر گذار شکل گرفته می باشد. عوامل دیگر نظیر پوشش گیاهی، جنس زمین،  فعالیت های صنعتی و کشاورزی و. . . بر اقلیم اثر گذاشته و یا از آن تاثیر می گیرد.

 

 4-8-1 درجه حرارت

از مهمترین عناصر جوی،  درجه حرارت می باشد. دمای هر محل تابع توپوگرافی محل،  عرض جغرافیایی،  دوری ویا نزدیکی  به دریا ،  سامانه های جوی گذری از آن محل و. . . می باشد.  به گونه معمول برای معرفی دما سه مورد از شاخص های دمایی شامل میانگین دما،  میانگین دمای حداقل،  میانگین دمای حداکثر،  بهره گیری می گردد. از شکل شماره 3-1 نمودار دمایی ایستگاه ماسوله رودخان را نشان می دهد.

بیشترین میانگین دما در ماه مرداد برابر 20. 97 و کمترین میانگین دما در ماه  بهمن برابر 4. 3 درجه سانتیگراد می باشد بیشترین حداکثر دما در ماه مرداد برابر 24. 98 و کمترین حداکثر دما در ماه  بهمن برابر 8. 22درجه سانتیگراد می باشد بیشترین حداقل دما در ماه مرداد برابر 16. 96و کمترین حداقل دما در ماه  بهمن برابر 0. 38 درجه سانتیگراد می باشد.

 

بارش

مهمترین عنصر جوی بارش محل می باشد،   که تعیین کننده اقلیم و چرخه آب هر منطقه می باشد. بارش هر محل تابع سه عامل رطوبت کافی در محل،  عامل بالا برنده قوی و هسته های تراکم می باشد. با وجود دریای خزر و دیواره البرز و از طرف دیگر محل نفوذ و گذر سامانه های جوی،  شرایط بارش برای همه فصول – با در صدهای متفاوت- برای جلگه گیلان فراهم می باشد. با در نظر داشتن جدول شماره 3-7 و شکل شماره 3-1 اندازه بارش منطقه را نشان می دهد.

بیشترین بارندگی در ماه آبان برابر 135. 04 میلیمتر  و کمترین بارندگی برابر 33. 62 میلیمتر در ماه مرداد می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه