مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

توپوگرافی حوضه

توپوگرافی ماسوله رودخان را می توان به دو بخش کوهپایه و کوهستان تقسیم نمود. و براساس نقشه با مقیاس 1:50000 توپوگرافی  ماسوله و شولم مناطق 100 تا 500 متر ارتفاع را مناطق کوهپایه ای  در حوضه ماسوله رودخان می باشدیعنی محدوده حد وسط بین کوهستان و جلگه ای با شیب کم را تشکیل می دهد معمولا شیب 10 تا 30 درصد می باشد وسعت منطقه کوهپایه ای حوضه ماسوله رودخان برابر 13. 47 کیلومتر مربع می باشد و حدود 6 درصد این حوضه را کوهپایه در می گیرد. و کمترین ارتفاع آن برابر 190 متر می باشد و به مناطقی که بیش از 500 متر ارتفاع داشته باشند. در این حوضه این منطقه تقریبا از لارچشمه، هرزله کوه و کوه چوپله کش شده  و تا ارتفاعات کوه کلاف، خاراو و کوه لاسه سر… ادامه دارد. بلندترین ارتفاع این حوضه برابر3070 متر  می باشد و بر اساس اطلاعات نقشه 1:50000 توپوگرافی  ماسوله و شولم وسعت منطقه کوهستانی حوضه ماسوله رودخان برابر 212. 83 کیلومتر مربع می باشد. و حدود 94 درصد این حوضه را کوهستان در می گیرد. بیشترین مساحت طبقه ارتفاعی 1400 تا 1500 برابر 14. 51 کیلومتر مربع و 6. 41 درصد مساحت کل منطقه را در می گیرد و درکمترین مساحت طبقه ارتفاعی بالاتر از 3000 متر برابر 0. 16 کیلومتر مربع می باشد و 0. 07 درصد مساحت کل منطقه را در می گیرد.

 

منابع آب

با در نظر داشتن جایگاه جغرافیایی حوضه ماسوله رودخان و ویژگیهای اقلیمی و جوی،  این منطقه از نظر شبکه آبهای روان و سفره های زیرزمینی،  منطقه ای غنی می باشد. آب رودخانه ها یکی از منابع آب منطقه می باشد. رودخانه ها به موازات هم از ارتفاعات   کوه کلاف،  لاسه سر و هفته خانی  سرچشمه گرفته و با شیبی تند و با مسیری پرپیچ و خم وارد ماسوله رودخان می شوند و پس از گذشتن از میان روستاها و شالیزارها به مرداب انزلی می ریزند. توزیع سالانه بارش و منابع غنی آبهای زیرزمینی و چشمه های موجود در دامنه های کوهستانی ماسوله رودخان بخش اعظم آب این رودخانه را تامین میکنند. به گونه کلی بایستی گفت که طول مسیر بلند ترین آبراهه آن برابر24. 64 کیلومتر و مجموع کل آبراهه های آن برابر 269. 52 کیلومتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حوضه ماسوله از ارتفاعات 3070 متری سرچشمه گرفته و از به هم پیوستن رودخانه های باسکمل چای و زنگرد  به گیلوند رود و سپس به ماسوله رودخان  در قسمت جنوب شرقی رودخانه ماسوله تشکیل شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه