مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف و مفهوم پهنه­بندی خطر زمین لغزش(حرکات دامنه ای)

مقصود از پهنه­بندی خطر زمین لغزش،  تعیین احتمال نسبی رویداد زمین لغزش در منطقه­ای معین می باشد، به این معنی که نتیجه نهایی آن مستقیماً اظهار­کننده اندازه خسارات حاصله و یا خطرپذیری سازه­ها یا افراد نمی‎باشد بلکه نقشه پهنه­بندی خطر زمین لغزش منطقه را بر اساس حساسیت به وقوع زمین لغزش طبقه‎بندی کرده و به وسیله آن می­توان مناطق با حساسیت­های مختلف به لغزش را شناسایی نمود (مهدیفر،  1376، ص159).

 

2-1- 9  پیشینه ی پژوهش

در جهان و در دو دهه ی اخیر،  پدیده ی حرکات دامنه ای مورد توجه قرار گرفته می باشد و این مطالعات در منابع طبیعی از دهه ی 1960 و با تاکید بر تأثیر پوشش گیاهی در پایداری دامنه ها مورد مطالعه گسترده قرار گرفته می باشد (paradini و همکاران 1961،  login) (1983،  dunford) (1991،  deGroff) (زکی زاده،  376،  ص 120).

همچنین انجمن بین الملل زمین شناسی وابسته به یونسکو در سال 1990 هم اقدام به انتشار فهرست اصطلاحات یک زمین لغزش شاخص(Typical land slide) نمود که در مقالاتی با همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفت.

در پارلمان زمین شناسی ماساچوست آمریکا هم در سال 1993 عوامل ژئوتکتونیک در ایجاد حرکات دامنه‎ای طی دهه ی 60 میلادی مورد مطالعه قرار گرفت (1953،  fukouka)،  (1953،  peck)،  (1969،  zaruba).

در ایران و در سال های اخیر درمورد ی پهنه بندی خطر حرکات دامنه ای تحقیقات فراوانی صورت پذیرفته می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر تصریح نمود:

– شریفی  و دریاباری،  1384،  در مقاله خود در پهنه بندی خطر زمین لغزش  اظهار داشته که برای پهنه‌بندی خطر زمین لغزش و تهیه نقشه آن مطالعه موردی در حوزه آبخیز چاشم خطیر کوه واقع در شمال شهرستان سمنان انجام گردید. در منطقه فوق آغاز پس از تعیین حدود حوزه همراه با عملیات صحرایی کلیه زمین لغزش‌های منطقه به ثبت رسیده و نقشه پراکنش نقطه‌ای و سطحی آن تهیه گردید. سپس براساس اصول مدل نیلسن در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش نقشه شیب در سه کلاس 5-15،  0-5 و بیشتر از 15 درصد و نقشه زمین‌شناسی (نقشه واحدها یا نهشته‌های لغزشی) در سه کلاس واحدهای لغزش کم یا بدون لغزش،  واحدهای لغزشی واحدهای مستعد روانگرایی تهیه شده می باشد. بر مبنای روش نیلسن از مقایسه و تلفیق دو نقشه شیب و نقشه واحدهای لغزشی، نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با پنج پهنه پایدار، عموماً پایدار، به گونه متوسط پایدار،  به گونه متوسط ناپایدار و مناطق مستعد روانگرایی تهیه شده می باشد. مساحت هر یک از پهنه‌های ذکر گردیده به ترتیب 596،  69،  18،  62 و 94 هکتار می‌باشد. . ( تحقیقات جغرافیایی،  شماره 76)

–  شادفرو همکاران،  1387،  مطالعه و ارزیابی آماری دو متغیره و LNRF در پهنه بندی حوزه ی آبریز جنت رودبار این پژوهش در حوضه ی جنت رودبار به وسعت حدود 5240 هکتار در شهرستان رامسر انتخاب گردید که در عکس عای هوایی سالهای 1373 و 1380،  نفشه های توپوگرافی، زمین شناسی و عملیات میدانی با بهره گیری از GPS و نقشه ی پراکنش زمین لغزش ها (متغیر وابسته) تهیه گردید. همچنین لایه های اطلاعاتی شیب،  زمین شناسی فاصله از گسل و جهت شیب بعنوان متغیر مستقل در محیط GIS تهیه و رقومی شدند. از تلفیق متغیرهای مستقل و وابسته مقدار لغزش در هر کلاس عامل محاسبه و وزن دهی طبقات بر اساس روابط موجود و مدل های آماری دو متغیره و LNRF صورت گرفت. در نهایت نقشه‎ی پهنه بندی خطر زمین لغزش با نقشه های وزنی حاصله و جمع جبری آن ها در مد ل های مختلف حاصل گردید. نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که بیشترین سطح لغزش در واحدهای سنگی متشکل از لایه های مارن، رس، سیلت(90%) و در طبقات شیب 45%-70% (حدود45. 36 هکتار) و 15%-25%(حدود4. 25 هکتار) بوقوع پیوسته می باشد. از سوی دیگر جهت های غربی و شمالی به ترتیب به میزان46. 75 و 41. 5 هکتار و فاصله از گسل2-0 کیلومتر(حدود97%) ناپایداری ها را به خود اختصاص می‎دهد. در این پژوهش مجموع کیفیت(Qs)در مدل تراکم سطح به میزان2. 01 و در مدل LNRF حدود1. 28 و در مدل ارزش اطلاعاتی حدود 1. 11 می باشد. (مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی،  شماره78 ،  بهار87)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه