مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان

Anbalagan (1992) روش کمی را برای محاسبه خطر زمین لغزش در منطقه ای از هیمالیا ارائه نمود. در این روش در محدوده­های همگن از نظر شیب و جهت شیب (واحدهای دامنه­ای)، پارامترهای سنگ شناسی، عوارض ساختاری، ریخت شناسی شیب، ارتفاع نسبی، کاربری و پوشش­گیاهی و شرایط آب زیرزمینی برداشت می شوند. ملاک امتیازدهی به گونه ای می باشد که بیشترین امتیاز برای کلاس های سنگ شناسی2، ویژگی ساختاری2، ریخت شناسی و شیب 2، ارتفاع نسبی1، کاربری و پوشش گیاهی 2 و شرایط آب زیرزمینی 1 می باشد. پس بیشترین مقدار خطر بدست آمده که با جمع جبری مقادیر هر یک از        گروه­های یاد شده محاسبه می گردد 10و کمترین آن صفر خواهد بود. روش آنبالاگان توسط دیگر پژوهشگران مانند Turrini et al. (1994)  در ایتالیا و Abolmasod & Stojkov (1994) در صربستان انجام تصحیحت محلی به کار گرفته شده می باشد. این روش در ایران نیز توسط مهدوی فر و منتظرالقائم 1382 در البرز مرکزی در مقیاس 1:50000 و ارومیه ای و امینی (1377) در مقیاس 1:250000 مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. (مهدوی فر، 1387)

 

ـ واحد بندی منطقه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش های گوناگونی برای واحدبندی وجود دارند که در این مطالعه روش واحدبندی دامنه ای انتخاب شده می باشد. در این روش منطقه مورد مطالعه به واحدهایی تقسیم می گردد که مقدار و جهت شیب در آنها کم و بیش ثابتبوده و هر یک نماینده دامنه ای جداگانه هستند. مطالعه واحدبندی دامنه ای در پهنه بندی خطر زمین لغزش این می باشد که پایداری دامنه ای برای هر دمنه جداگانه ارزیابی می گردد. برای بدست آوردن واحدهای دامنه ای، از روی هم اندازی دو نقشه شیب و جهت شیب در GIS بهره گیری شده می باشد. بدین ترتیب  8 واحد بدست آمده می باشد.(همان)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه