مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل لغزش

مراحل لغزش به دو دسته تقسیم می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در زمین لغزش یک یک مرحله ای تمام توده سست و ناپایدار ناگهان از مکان اصلی خود جدا و دچار لغزش می گردد. اما در زمین لغزش های چندمرحله ای قسمت­های مختلف توده ناپایدار به صورت متوالی از مکان اولیه خود جدا می شوند و موروفولوژی پلکانی به وجودمی آورند. مورفولوژی پلکانی به دو صورت ایجاد  می گردد.

در حالت اول توده هایی که به گونه متوالی می لغزند به گونه کامل از یکدیگر جدا نمی شوند و همواره همپوشانی در آنها نظاره می گردد.

حالت دوم، توده ای ناپایدار لغزش پیدا می کند و در حالی که کلاً از مکان خود جدا می گردد و به حرکت خود در سطح شیبدار ادامه می دهد. این اقدام به گونه متوالی ادامه یافته و بدین ترتییب مورفولوژی پلکانی ایجاد می گردد (افشار، 1385؛ 54).

 

2-2-9- مشخصات زمین لغزش

یک زمین لغزش دارای مشخصات ژئوموفولوژیکی یا زمین ریخت شناسی ویژه ای می باشد که در بازدیدهای میدانی قابل نظاره می باشد. این مشخصات عبارتند از: تاج، پرتگاه (افراز)، سر (رأس)، بدنه اصلی، پهلوها و پاشنه ی زمین لغزش  که ممکن می باشد تماماً در رانش انجام شده قابل رویت باشند اما در موارد پهلوهای یک زمین لغزش ممکن می باشد به وضوح دیده نشوند یا اینکه در زیر پوشش گیاهی پنهان مانده باشند (بلادپس، 1382؛ 16).

شکل 2-2 به گونه دقیق مشخصات مورفولوژیکی زمین لغزش را نشان می دهد و اجزای آن شامل:

1- تاج یا ستیغ (Crown): به بخش گسیخته نشده ی بالای صخره ی اصلی گفته می گردد.

2- صخره ی اصلی (Main scarp): سطح شیبدار  زمین متاثر نشده در لبه ی بالایی زمین لغزه را می گویند.

3- قله (Top): به بالاترین نقطه ی مابین مواد جابجا شده و صخره ی اصلی گفته می گردد.

4- سر (Head): شامل بالاترین قسمت های زمین لغزه٬ مابین مواد جابجا شده و صخره ی اصلی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه