مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلیم

هدف از مطالعات آب و هوایی شناخت ویژگی های محیطی متأثر از شرایط آب و هوایی حاکم بر محیط می باشد. ویژگی های آب و هوایی از خصوصیات کمی و کیفی برخوردار بوده و عوامل و عناصر اقلیمی در تغییرات کمی و کیفی خود اوضاع محیطی را تحت تأثیر قرار می دهند.

در مطالعه و مطالعات آب و­هوایی آغاز براساس داده های موجود تصویری از اوضاع اقلیمی ارائه می گردد.  سپس از نتایج حاصل دامنه تغییرات معین شده و روابط علت و معلولی در مقیاس های مختلف روشن         می گردد و سرانجام با جمع بندی کلی اطلاعات بدست آمده، از یکسو، حدود دامنه اثرات مطالعه شده و از سوی دیگر عملکردهای کاربردی برای آینده انتخاب می گردند. در این بین آب و هواشناسی کاربردی در مطالعات مربوط به طراحی و برنامه ریزی جایگاهی خاص می یابد زیرا که برآیند آن پدیدار شدن       اکوسیستم های جدید بوده و نمونه کامل توانایی و صلاحیت بشر برای شروع ضروری و کنترل تغییرات در مکان طبیعی به شمار می آیند.

از اینرو اطلاعات آب و هوایی می توانند در طراحی ساختمان ها، برنامه ریزی و نیز محاسبه و پیش بینی مخاطراتی که شهرها را تهدید می نماید (سیل ها، توفان های شدید، ابرهای طوفانی، خشکی هوا، افزایش و یا کاهش شدید دما و…) و بطور کلی در برنامه ریزی بکار گرفته شوند.

بدیهی می باشد که وضع هوا ثابت نیست و ییوسته در حال تغییر می باشد، اما معمولاً در هر مکان مشخص، در طول سال، هوایی معین بارها و بارها بیشتری جابه جا می گردد، بطوریکه از نظر فراوانی، این هوا در آن مکان نمود چشمگیری می یابد. این هوا در هر منطقه آب و هوای آن منطقه به حساب می آید. پس می توان گفت اقلیم عبارت می باشد از هوای غالب یک محل در دراز مدت (کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول،1371) .

 

ـ  عومل کنترل کننده اقلیم

در علم اقلیم شناسی همانند سایر رشته ها از یک روش علمی (جمع آوری، پردازش، سنتز) بهره گیری    می گردد. کارشناسان اقلیم، داده های لازم را درمورد عناصر اقلیمی مانند دما، بارندگی یا عوامل اقلیمی مانند انرژی و توپوگرافی، دوری و نزدیکی به منابع رطوبتی و… را جمع آوری کرده و با بهره گیری از روشهای آماری پردازش کرده و در نهایت در جهت شناسایی اقالیم مختلف و یا تعیین آنها سنتز می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه